ค้นหา

 การประเมินผลการทดสอบสายต้น/สายพันธุ์ และการประมาณปริมาตรไม้ มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักอายุ 10 ปี จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : RIR06068
โครงการ : การประเมินผลการทดสอบสายต้น/สายพันธุ์ และการประมาณปริมาตรไม้ มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักอายุ 10 ปี จังหวัดเชียงใหม่
Project : Evaluation of Clonal/Progeny Test and Estimation of Stem Volume, Biomass and Carbon Storage of 10 Year-old Teak in Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ดำเนินการที่สถานีวนวัฒนวิจัยเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วางผังการทดลองแบบ randomized complete block design จำนวน 4 ซ้ำ โดยมีปัจจัยการทดลอง 100 clones ปลูก 2 ต้นต่อ clones พบว่า การประเมินผลทางพันธุกรรมของทุกลักษณะที่ศึกษา ได้แก่ การเติบโตทางความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก และรูปทรงของลำต้น ได้แก่ ความตรงของลำต้น ความเปลาของลำต้น การแตกง่ามของลำต้น ขนาดของกิ่ง มุมของกิ่ง และพูพอนที่โคนต้น โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถจัดกลุ่มได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มดีที่สุดมีจำนวน 16 clones ได้แก่ clone no.5/32, 14/38, 14/5, 5/27, 28 c 33,28 c 48, ก5/27,3/4, 5/16, 5/7, 5/74, 14/21, 14/92, 23/15, 26 c 29 และ จ1/25 กลุ่มปานกลาง 68 clones และกลุ่มด้อย 16 clones
วัตถุประสงค์ :
  1. การประเมินผลการทดสอบสายต้น/สายพันธุ์ และการประมาณปริมาตรไม้ มวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนของไม้สักอายุ 10 ปี จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

อำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th