ค้นหา

 การเติบโตและสัดส่วนแก่นของไม้สักในแปลงทดสอบแม่ไม้อายุ 17 ปี
รหัส : RIR06067
โครงการ : การเติบโตและสัดส่วนแก่นของไม้สักในแปลงทดสอบแม่ไม้อายุ 17 ปี
Project : Growth and Heartwood Proportion of Teak in 17 years old Teak Clonal Experimental Site.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษานี้วิเคราะห์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก ความหนาเปลือกไม้ และสัดส่วนแก่นของต้นสักที่อายุ 17 ปี จำนวน 100 clone รวม 800 ต้น ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการใช้ข้อมูลด้านคุณภาพไม้ คือ สัดส่วนแก่นมาร่วมวิเคราะห์เป็นครั้งแรก ดำเนินการโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก จากนั้นทำการเจาะเปลือกและแก่นของไม้ตัวแทนที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาการทดสอบแม่ไม้ เป็นการทดสอบเพื่อศึกษาลักษณะความแตกต่างระหว่าง clone เพื่อคัดเลือกไปสู่การปลูกสร้างเป็นสวนป่า ผลของการทดสอบแม่ไม้จะช่วยให้การปลูกสักประสบความสำเร็จ
นักวิจัย :

สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th