ค้นหา

 ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ยางนา อายุ 20 ปี
รหัส : RIR06066
โครงการ : ผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ยางนา อายุ 20 ปี
Project : Effects of Spacing on Growth and Yield of 20-Year-Old Dipterocarpus alatus Roxb. in Saithong Silviculture Research Station, Prachuap Khiri Khan Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) อายุ 20 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) มี 3 ระยะปลูก คือ ระยะปลูก 2x2, 2x4 และ 4x4 เมตร โดยวางแปลงตัวอย่างขนาด 20x60 เมตร จำนวน 4 แปลงต่อระยะปลูก จากการศึกษาพบว่า อัตราการรอดตายระยะที่ปลูก 2x2, 2x4 และ 4x4 เท่ากับร้อยละ 55.50,62.33 และ 67.67 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของหมู่ไม้ เท่ากับ 1,387, 779 และ 397 ต้นต่อเฮกตาร์ ตามลำดับ
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาผลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) อายุ 20 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย :

นเคนทร์ กวีธนาธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th