ค้นหา

 สมบัติดินบางประการและการเติบโตของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 7 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
รหัส : RIR06065
โครงการ : สมบัติดินบางประการและการเติบโตของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 7 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
Project : Soil Properties and Growth of Various 7-Years-Old Eucalyptus Clones in Sakaerat Silvicultural Research Station, Nakhon Ratchasima Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : นฤเบศ กะทิศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาสมบัติบางประการและการเติบโตของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 7 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสิ่งแวดล้อมสะอกราช จังหวัดนครราชสีมา มนแปลงปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบยูคาลิปตัสสายต้นใหม่ โดยประกอบไปด้วยสายต้นใหม่ จำนวน 6 สายต้น ได้แก่ RFD 1 (ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าxยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า) RFD 2 (ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าxยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า) RFD 3 (ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าxยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า) RFD 4(ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าxยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า) RFD 5 (ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสxยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า) และ RFD 6(ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่าxยูคาลิปตัส ยูโรฟิลล่า)
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาสมบัติบางประการและการเติบโตของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 7 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสิ่งแวดล้อมสะอกราช จังหวัดนครราชสีมา มนแปลงปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบยูคาลิปตัสสายต้นใหม่ โดยประกอบไปด้วยสายต้นใหม่ จำนวน 6 สายต้น
นักวิจัย :

นฤเบศ กะทิศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th