ค้นหา

 การเติบโตและมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบียนที่สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัส : RIR06064
โครงการ : การเติบโตและมวลชีวภาพของไม้สนคาริเบียนที่สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Project : Growth and Biomass of Pinus caribaea Morelet in Saithong Silvicultural Research Station Prachuap Khiri Khan Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาการเติบโตและมวลชีวภาพไม้สนคาริเบียอายุ 29 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะปลูก 3x3 เมตร พื้นที่ 20 ไร่ ทำการเก็บข้อมูลการเติบโตชนาดความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก หลังจากนั้นทำการประมาณมวลชีวภาพไม้สนคาสริเบียในแปลง ผลการศึกษาพบต้นสนคาริเบียทั้งหมดจำนวน 2,063 ต้น คิดเป็นอัตราความเพิ่มพูนทางด้านขนาดความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเท่ากับ 0.76 เมตร/ปี และ 0.86 เซนติเมตร/ปี ตามลำดับ ใยขณะที่มวลชีวภาพ พบว่า มวลชีวภาพรวมเท่ากับ 35,352.67 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นอัตราการเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 1,219.06 กิโลกรัมต่อไร่ และอัตราการเพิ่มพูนเฉลี่ยรายต้นเท่ากับ 198.61 กิโลกรัมต่อต้น โดยคิดเป็นสัดส่วนมวลชีวภาพ ต้นซกิ่งซใบ เท่ากับ 88.38:9.65:1.97
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาสมบัติบางประการและการเติบโตของยูคาลิปตัสสายต้นต่างๆ อายุ 7 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสิ่งแวดล้อมสะอกราช จังหวัดนครราชสีมา มนแปลงปลูกทดสอบเพื่อเปรียบเทียบยูคาลิปตัสสายต้นใหม่ โดยประกอบไปด้วยสายต้นใหม่ จำนวน 6 สายต้น
นักวิจัย :

ขนิษฐา จันทโชติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th