ค้นหา

 การพัฒนา DNA barcodes พืชถิ่นเดียว โดยการถอดรหัสพันธุกรรมในคลอโรพลาสต์จีโนม
รหัส : RIR06063
โครงการ : การพัฒนา DNA barcodes พืชถิ่นเดียว โดยการถอดรหัสพันธุกรรมในคลอโรพลาสต์จีโนม
Project : Development of DNA Barcodes for Endemic Plant Using Chloroplast DNA sequencing.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : พืชถิ่นเดียวหลายชนิดมีลักษณะดอกและลำต้นสวยงาม สีสันแปลกตาบางชนิดพบเห็นได้เพียงเฉพาะฤดูกาล จึงประสบปัญหาถิ่นอาศัยถูกทำลาย บางชนิดมีสรรพคุณด้านสมุนไพรเป็นที่ต้องการใช้ประโยชน์ในการนำพืชถิ่นเดียวไปใช้ประโยชน์และการใช้ที่ดินของมนุษย์นับเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพเพราะต้องการถิ่นอาศัยที่มีสภาพนิเวศเฉพาะในการเกิดและเติบโตโดยไม่สามารถดำรงชีวิตและสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติได้ เมื่อนำไปปลูกนอกถิ่นด้วยสาเหตุดังกล่าวพืชถิ่นเดียวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งอนุรักษ์พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนา DNA barcodes โดยวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการเรียงตัวของสารพันธุกรรมของยีนตำแหน่งที่มีความจำเพาะที่สามารถจำแนกและระบุชนิดได้มาใช้ในการวางแผนการอนุรักษ์
นักวิจัย :

พนิดา รุ่งรัตนกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th