ค้นหา

 เห็ดป่ากินได้ในแปลงไม้ยางนาที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
รหัส : RIR06062
โครงการ : เห็ดป่ากินได้ในแปลงไม้ยางนาที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
Project : Edible Wild Mushrooms in the Dipterocarpus alatus plot at Phusing Royal Agricultural Development Center,Sisaket Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การเพาะเห็ดป่ากินได้ที่อาศัยร่วมกับป้าไม้แบบพึ่งพาอาศัย หรือเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่านั้นกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทน ซึ่งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปลูกไม้ยางนาในพื้นที่ร้างในปี พ.ศ. 2550 และใส่เชื้อเห็ดระโงกในปี พ.ศ. 2552 สองปีหลังใส่เชื้อก็เกิดผลผลิตเห็ดระโงกขึ้น โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวางแปลงขนาด 1,280 ตารางเมตร เพื่อบันทึกผลผลิตของเห็ดรายวันในแปลงระหว่างปีพ.ศ. 2557-2560
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการเพาะเห็ดป่ากินได้ที่อาศัยร่วมกับป้าไม้แบบพึ่งพาอาศัย หรือเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่านั้นกำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทน ซึ่งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
นักวิจัย :

ไสว คณาเสน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th