ค้นหา

 การสำรวจ รวบรวม และอนุรักษ์พืชป่าล้มลุกและไม้เถาที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
รหัส : RIR06061
โครงการ : การสำรวจ รวบรวม และอนุรักษ์พืชป่าล้มลุกและไม้เถาที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
Project : Exploration, Collection and Conservation of Wild Herbaceous and Climbling Species Used as Food and Folk Medicine in Ta Phraya District Community Forest, Sa Kaeo Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ผลการสำรวจ รวบรวม และอนุรักษ์พืชป่าล้มลุกและไม้เถาที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อการระบุชื่อพืชอาหารและสมุนไพรของคนในท้องถิ่นที่ถูกต้องและรวบรวมพืชมาอนุรักษ์พันธุกรรมนอกพื้นที่สำหรับการศึกษาการผลิตในเชิงการค้าในอนาคต พบพืชล้มลุกและไม้เถาทั้งหมด 42 ชนิด ใน 22 วงศ์ 36 สกุล ส่วนใหญ่เป็นไม้เถา จำนวน 24 ชนิด และไม้ล้มลุก 18 ชนิด มีพืชที่ชาวบ้านนำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารและสมุนไพร จำนวน 35 ชนิด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อการระบุชื่อพืชอาหารและสมุนไพรของคนในท้องถิ่นที่ถูกต้องและรวบรวมพืชมาอนุรักษ์พันธุกรรมนอกพื้นที่สำหรับการศึกษาการผลิตในเชิงการค้าในอนาคต
นักวิจัย :

พนม สุทธิศักดิ์โสภณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th