ค้นหา

 ครัสเตเชียนในป่าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัส : RIR06060
โครงการ : ครัสเตเชียนในป่าชายเลนคลองโคนและแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
Project : Crustaceans in Mangrove Forest of Klong Kone and Laem Yai Sub-districts, Samut Songkhram Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ครัสเตเชียนในพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลคลองโคนและตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ทำการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 ใน 4 สถานีเก็บตัวอย่าง 3 ฤดูกาล คือ เดือนเมษายน 2560(ฤดูร้อน) เดือนสิงหาคม 2560(ฤดูฝน) และเดือนมกราคม 2561(ฤดูหนาว) พบครัสเตเชียนทั้งหมด 9 วงศ์ 11 ชนิด ครัสเตเซียนที่พบได้แก่ Mysis relicta, Oratosquilla nepa และ Euphausis fallx พบร้อยละ 74.55ม 21.21 และ 2.66 ตามลำดับ
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาครัสเตเชียนในพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลคลองโคนและตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย :

วรไกร วิชานุชิต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th