ค้นหา

 การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิดของไลเคน ค่า Index of Atmospheric Purity(IAP) และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อติดตามคุณภาพอากาศในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดนครนายก
รหัส : RIR06059
โครงการ : การประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิดของไลเคน ค่า Index of Atmospheric Purity(IAP) และปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อติดตามคุณภาพอากาศในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดนครนายก
Project : Application of Relationship among Lichen Species Diversity, Index of Atmospheric Purity(IAP) and Carbon monoxide for Monitoring Air Quality in Natural Attraction on Nakorn Nayok Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : งานวิจัยครั้งนี้ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพอากาศ โดยการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคน และค่าดัชนีบ่งชี้คุณภาพอากาศ(IAP) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) เพื่อบ่งชี้คุณภาพอากาศในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก โดยสำรวจไลเคน ช่วงฤดูฝน(กรกฎาคม) และฤดูหนาว(มกราคม) ในพื้นที่สามกลุ่มคือพื้นที่ชุมชน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพื้นที่ธรรมชาติ นำข้อมูลไลเคนมาคำนวณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และค่าดัชนีบ่งชี้คุณภาพอากาศ(IAP) โดยเปรียบเทียบค่ากับปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ในแต่ละพื้นที่ จากการศึกษาพบว่าค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ค่าความหลากชนิด(S) ค่าความสม่ำเสมอ สอดคล้องกับค่าคุณภาพอากาศ IAP และ ปริมาณ CO ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นิยมนั้น มีค่าคุณภาพอากาศใกล้เคียงกับพื้นที่ชุมชน ดังนั้นการใช้ความหลากหลายของไลเคนเป็นฐานข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการติดตามการเปลียนแปลงคุณภาพอากาศจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้ ทำให้เกิดการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาเกี่ยวกับตัวบ่งชี้คุณภาพอากาศ โดยการประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคน และค่าดัชนีบ่งชี้คุณภาพอากาศ(IAP) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) เพื่อบ่งชี้คุณภาพอากาศในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
นักวิจัย :

เกษศิริ ศิริกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th