ค้นหา

 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของราทะเลในจังหวัดสตูล
รหัส : RIR06058
โครงการ : ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของราทะเลในจังหวัดสตูล
Project : Species Diversity of Manglicolous Marine Fungi of Satun Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของราทะเลจากชิ้นตัวอย่างเศษไม้จากพื้นที่วิจัย 3 บริเวณในจังหวัดสตูล(ป่าโกงกางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 และ 37 จังหวัดสตูล) จากชิ้นตัวอย่างเศษไม้จำนวน 875 ชิ้นตัวอย่าง พบราทะเลทั้งสิ้น 80 ชนิด จัดเป็นราในกลุ่มแอสโคไมคอตา 71 ชนิด(89%) ราในกลุ่มเบสิดิโอไมคอตา 1 ชนิด(1%) และราที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 8 ชนิด(10%) ค่าเฉลี่ยของความถี่ในการพบราทะเลอยู่ในช่วง 0.29 - 16.67 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาครั้งนี้พบราทะเลที่พบบ่อย(ตั้งแต่ร้อยละ 1-9) จำนวน 36 ชนิด
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของราทะเลจากชิ้นตัวอย่างเศษไม้จากพื้นที่วิจัย 3 บริเวณในจังหวัดสตูล(ป่าโกงกางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 และ 37 จังหวัดสตูล)
นักวิจัย :

สาทินี ซื่อตรง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th