ค้นหา

 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพะยูง(Dalbergia cochinchinensis Pierre) ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์
รหัส : RIR06057
โครงการ : การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพะยูง(Dalbergia cochinchinensis Pierre) ในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์
Project : Evaluation of Genetic Diversity of Siamese Rosewood(Dalbergia cochinchinensis Pierre) in Thailand Using Microsatellite DNA Markers.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ในการประเมินสถานภาพแหล่งพันธุกรรมของไม้พะยูงในประเทศไทยนั้นได้มีการสำรวจไม้พะยูงและเก็บตัวอย่างใบจากป่าธรรมชาติและป่าปลูกบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ 12 แหล่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคอีสาน และป่าปลูกในภาคใต้ โดยได้มีการเก็บตัวอย่างใบ 23-32 ตัวอย่างต่อแหล่ง นำแต่ละตัวอย่างใบที่ได้มาสกัดดีเอ็นเอ และเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยกระบวนการพีซีอาร์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้พะยูงแต่ละประชากรได้มีการถูกประเมินโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซทเทลไลท์ จำนวน 11 ตำแหน่ง ผลการศึกษาพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้พะยูงจากหน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ามะปราง จ.สระบุรี มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากที่สุด
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการประเมินสถานภาพแหล่งพันธุกรรมของไม้พะยูงในประเทศไทยนั้นได้มีการสำรวจไม้พะยูงและเก็บตัวอย่างใบจากป่าธรรมชาติและป่าปลูกบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ 12 แหล่งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคอีสาน และป่าปลูกในภาคใต้
นักวิจัย :

สุจิตรา จางตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th