ค้นหา

 การประมาณความหนาแน่นของงูบางส่วนในเขตสงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : RIR06056
โครงการ : การประมาณความหนาแน่นของงูบางส่วนในเขตสงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
Project : Estimation of Snake Density in Mae Sa - Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาความหนาแน่นของงูในเขตสงวนชีวมณฑลแม่สา คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 โดยใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม 2 วิธี ประกอบด้วยการเดินสำรวจโดยตรง(direct observation) และ การวางหลุมดักสัตว์(pitfall) ซึ่งแบ่งออกเป็นการเดินสำรวจตอนกลางวันและตอนกลางคืน ผลจากการสำรวจประชากรของงูในป่าดิบเขา บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา - คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ในระยะเวลา 4 เดือน พบงูจำนวน 63 ตัว จำแนกออกได้เป็น 11 ชนิด จาก 1 อันดับ 3 วงศ์ 9 สกุล
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความหนาแน่นของงูในเขตสงวนชีวมณฑลแม่สา คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

ทรงพล ชัยมงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th