ค้นหา

 อัตราส่วนระหว่างเพศ และขนาดของกิ้งก่าเขาเล็ก(Acanthosaura lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : RIR06055
โครงการ : อัตราส่วนระหว่างเพศ และขนาดของกิ้งก่าเขาเล็ก(Acanthosaura lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
Project : Sex Ratio and Sexual Dimorphism of Cuvier\'s Spiny Lizard(Acanthosaura lepidogaster) in Mae Sa-Kog Ma Biosphere Reserve, Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาอัตราส่วนระหว่างเพศ และขนาดของกิ้งก่าเขาเล็ก(Acanthosaura lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ทำการศึกษาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 โดยใช้วิธีสำรวจภาคสนาม 2 วิธี ประกอบด้วยการวางหลุมดักสัตว์(pitfall) และการเดินสำรวจโดยตรง(direst observation) ซึ่งแบ่งออกเป็นการเดินสำรวจตอนกลางวันและตอนกลางคืน ผลการศึกษาสำรวจพบกิ้งก่าเขาเล็กทั้งสิ้น 152 ตัว เป็นตัวเต็มวัย 94 ตัว (เพศผู้ 33 ตัว และเพศเมีย 61 ตัว) ตัวไม่เต็มวัยพบ 58 ตัว (เพศผู้ 23 ตัว และเพศเมีย 35 ตัว) อัตราส่วนระหว่างเพศผู้ต่อเพศเมีย ตัสเต็มวัย 1:1.8(P=0.000) ตัวไม่เต็มวัย 1:1.5(P=0.11) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายเดือนพบว่า อัตราส่วนของเพศกิ้งก่าตัวเต็มวัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ในเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม ซึ่งพบกิ้งก่าเพศเมียมากกว่าเพศผู้
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาอัตราส่วนระหว่างเพศ และขนาดของกิ้งก่าเขาเล็ก(Acanthosaura lepidogaster) ในป่าดิบเขาบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

บงกชรัตน์ ภัทรมนัส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th