ค้นหา

 ความหลากชนิดของเห็ดในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
รหัส : RIR06054
โครงการ : ความหลากชนิดของเห็ดในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
Project : Species Diversity of Mushrooms in Sakaerat Environment Research Station, Nakhon Ratchasima Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้ได้สำรวจความหลากชนิดของเห็ดในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา โดยได้วางแปลงตัวอย่างขนาด 20x20 เมตร ในป่าแต่ละประเภทจำนวน 10 แปลง แต่ละแปลงห่างกัน 100 เมตร และทำการสำรวจเห็ดช่วงเดือน สิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ.2560 ผลการสำรวจพบเห็ดจำนวน 73 ชนิด โดยสามารถจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานได้ 2 ไฟลัม ได้แก่ 1)ไฟลัม Ascomycota จำนวน 7 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ในไฟลัมย่อย Pezizomycotina ประกอบด้วย 3 ชั้น(Class) 4 อันดับ (Order) 5 วงศ์(Family) และ 2)ไฟลัม Basidiomycota มีจำนวน 66 ชนิด ซึ่งจัดอยู่ในไฟลัมย่อย Agaricomycotina ประกอบด้วย 3 ชั้น 8 อันดับ 21 วงศ์
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสำรวจความหลากชนิดของเห็ดในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย :

สาวิตรี มังคลาด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th