ค้นหา

 ความหลากหลาย และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ริมทาง จังหวัดตรัง-พัทลุง
รหัส : RIR06053
โครงการ : ความหลากหลาย และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพรรณไม้ริมทาง จังหวัดตรัง-พัทลุง
Project : Species Diversity and Carbon Storage in Biomass of Roadside Trees in Trang and Phatthalung Provinces.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้สองข้างทางที่ระยะ 0-100 ม. และ 101-500 ม. จากแนวถนนบริเวณเขาพับผ้า จ.ตรัง-พัทลุง ความยาวเส้นทาง 10.346 กม. โดยใช้แผนการทดลองแบบ Random Sampling ใช้แปลงวงกลมรัศมี 17.84 ม. จำนวน 20 แปลง โดยวางเป็นแนวตั้งฉากกับแนวสองข้างถนนจำนวน 4 แปลง (ระยะ 0-100 ม. จำนวน 2 แปลง และ 101-500 ม. จำนวน 2 แปลง) พบว่า จำแนกชั้นเรือนยอดได้ 3 ชั้น ชนิดพรรณไม้ต้นที่ระยะ 0-100 ม. และ 101-500 ม. จำนวน 118 และ 116 ชนิด ความหนาแน่นเท่ากับ 131 ต้นต่อไร่ และ 170 ต้นต่อไร่ จามลำดับที่ระยะ 0-100 ม. ชนิดที่มีค่าดัชนีความสำคัญ (IVI) มากที่สุด ที่ระยะ 0-100 ม. ได้แก่ เคียนทราย (Shorea gratissima) ที่ระยะ 101-500 ม. ได้แก่ เคียนราก(Hopea latifolia)
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้สองข้างทางที่ระยะ 0-100 เมตร และ 101-500 เมตร จากแนวถนนบริเวณเขาพับผ้า จังหวัดตรัง-พัทลุง
นักวิจัย :

สุรินทร์ แข่งขัน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th