ค้นหา

 ลักษณะกลุ่มเซลล์ผิวใบของพืชวงศ์มะม่วง(Anacardiaceae) บางสกุลในประเทศไทย
รหัส : RIR06052
โครงการ : ลักษณะกลุ่มเซลล์ผิวใบของพืชวงศ์มะม่วง(Anacardiaceae) บางสกุลในประเทศไทย
Project : Foliar Epidermal Features of Anacardiaceae in Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาลักษณะเซลล์ผิวใบที่ประกอบด้วยส่วนของลักษณะไตรโคม ตำแหน่งปากใบ ชนิดปากใบ ขนาดปากใบ ความหนาแน่นของปากใบ และค่าดัชนีปากใบ ที่เป็นลักษณะจำเพาะและผันแปรภายในระดับสกุลของพรรณไม้วงศ์มะม่วงในประเทศไทย 14 สกุล(จำนวน 22 ชนิด)
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจำแนกทางอนุกรมวิธาน ผลการศึกษาพบว่าพรรณไม้มะม่วงสามารถจำแนกลักษณะไตรโคมได้ 6 แบบ ตำแหน่งปากใบส่วนใหญ่เป็นแบบ hypostomatous มีสกุล Choerospondias เพียงสกุลเดียวเป็นแบบ amphistomatous ชนิดปากใบมี 5 รูปแบบด้วยกัน คือ 1)แบบ anomocytic ประกอบด้วย 4 สกุล คือ สกุล Rhus Toxicodendron Buchanania และ Spondias 2) แบบ paracytic ประกอบด้วย 3 สกุล คือ สกุล Dracontomelum Anacardium และ Schinus
นักวิจัย :

วิชาญ เอียดทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th