ค้นหา

 การจัดกลุ่ม และการจัดลำดับหมู่ไม้ตามปัจจัยกำหนด เขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
รหัส : RIR06051
โครงการ : การจัดกลุ่ม และการจัดลำดับหมู่ไม้ตามปัจจัยกำหนด เขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
Project : Stand Clustering and Ordination based on Determined Factors in Sakaerat Man and Biosphere Reserve, Nakhon Ratchasima Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : เก็บข้อมูลชนิด และขนาดความโตของไม้ทุกต้นในแปลงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 4.5 ซม. พร้อมเก็บข้อมูล ความสูงจากระดับน้ำทะเล และสมบัติดินบางประการ ผลการศึกษาพบว่าสามารถจัดกลุ่มหมู่ไม้ ได้เป็น 8 กลุ่ม ที่กระจายอยู่ในป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบ และป่าดิบแล้ง จำนวน 4,2 และ 2 หมู่ไม้ ตามลำดับ ขณะที่ผลการวิเคราะห์การจัดลำดับหมู่ไม้พบว่า ความสูงของพื้นที่และเนื้อดินเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการปรากฎของหมู่ไม้ โดยหมู่ไม้ในป่าเต็งรังที่มีเต็งเป็นไม้เด่น และหมู่ไม้ในป่าดิบแล้งที่มีตะเคียนหินเป็นไม้เด่นพบในพื้นที่สูง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดกลุ่มและจัดลำดับหมู่ไม้ตามปัจจัยกำหนดในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมาด้วยการวางแปลงชั่วคราว
นักวิจัย :

ฤทธิไกร สายคำมูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th