ค้นหา

 ความมากมาย และการกระจายของสัตว์กีบคู่บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
รหัส : RIR06050
โครงการ : ความมากมาย และการกระจายของสัตว์กีบคู่บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
Project : Abundance and Distribution of Even-toed Ungulates in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาความมากมาย และการกระจายของสัตว์กีบคู่บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม 2560 เพื่อศึกษาความากมายของประชากรสัตว์ป่ากีบคู่บางชนิดในพื้นที่ด้วยหลักการศึกษาความน่าจะเป็นในการครอบครองเชิงพื้นที่ การครอบครองพื้นที่ถูกนำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ภายในพื้นที่ศึกษา 29 กม แบ่งออกเป็น 29 ตารางกริด ภายในพื้นที่แต่ละตารางกริด ซึ่งมีพื้นที่ 1 กม ใช้การเดินระยะทางรวม 1 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 10 ส่วนๆละ 100 ม. แล้วเดินเก็บข้อมูลการพบหรือไม่พบในแต่ละส่วน ร่วมกับการติดกล้องดักถ่ายภาพถูกวางในพื้นที่ 14 ตารางกริด ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2560 รวม 1,134 กับดักคืนผลการศึกษาพบความน่าจะเป็นของการครอบครองเชิงพื้นที่ของกระทิงมีค่า 0.66
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาความมากมาย และการกระจายของสัตว์กีบคู่บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม 2560 เพื่อศึกษาความากมายของประชากรสัตว์ป่ากีบคู่บางชนิดในพื้นที่ด้วยหลักการศึกษาความน่าจะเป็นในการครอบครองเชิงพื้นที่ การครอบครองพื้นที่ถูกนำมาใช้ในการเก็บข้อมูล
นักวิจัย :

กุสุมา เม่นขำ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th