ค้นหา

 ความหลากชนิด ความชุกชุม และช่วงเวลากิจกรรมของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ในแปลงศึกษานิเวศระยะยาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยกล้องดักถ่ายภาพ
รหัส : RIR06049
โครงการ : ความหลากชนิด ความชุกชุม และช่วงเวลากิจกรรมของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ในแปลงศึกษานิเวศระยะยาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยกล้องดักถ่ายภาพ
Project : A Study of Diversity, Abundance and Diel Activity of Wild Mammal in Long-Term Ecological Research Plots, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary Using Camera Trap.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม และช่วงเวลากิจกรรมของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ตลอดจนความสัมพันธ์ของช่วงเวลากิจกรรมระกว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัตว์ผู้ล่า และเหยื่อหลัก ภายในแปลงศึกษานิเวศวิทยาห้วยขาแข้งหรือแปลงถาวรห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพื้นที่ 50 เฮกตาร์ พื้นที่ยาว 1,000 เมตร กว้าง 50 เมตร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ จำนวนตำแหน่งจุดตั้งกล้องทั้งหมด 50 ตำแหน่ง แต่ละจุดห่างกัน 140 เมตร ผลการศึกษาพบสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม 19 ชนิด
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาความหลากชนิด ความชุกชุม และช่วงเวลากิจกรรมของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม ตลอดจนความสัมพันธ์ของช่วงเวลากิจกรรมระกว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสัตว์ผู้ล่า และเหยื่อหลัก ภายในแปลงศึกษานิเวศวิทยาห้วยขาแข้งหรือแปลงถาวรห้วยขาแข้ง ครอบคลุมพื้นที่ 50 เฮกตาร์ พื้นที่ยาว 1,000 เมตร กว้าง 50 เมตร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพ จำนวนตำแหน่งจุดตั้งกล้องทั้งหมด 50 ตำแหน่ง แต่ละจุดห่างกัน 140 เมตร ผลการศึกษาพบสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม 19 ชนิด
นักวิจัย :

รองลาภ สุขมาสรวง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th