ค้นหา

 ความหลากชนิด และความมากมายของสัตว์ผู้ล่าเลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รหัส : RIR06048
โครงการ : ความหลากชนิด และความมากมายของสัตว์ผู้ล่าเลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
Project : Diversity and Abundance of Carnivorous Mammal in Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : ดำเนินการศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2560 จากการตั้งกล้องดักถ่ายภาพรวม 53 จุด จำนวนวันติดตั้งกล้องทั้งหมด 750 กับดักคืน ภาพถ่ายสัตว์ป่าทั้งหมด 1,016 ภาพ พบจำนวนสัตว์ทั้งหมด 35 ชนิด เป็นสัตว์กินเนื้อ 14 ชนิด จาก 6 วงศ์ ได้แก่ ชะมะเช็ด (Viverricula) ชะมดแฝงหางปล้อง(Vieverra zibetha) นากเล็บสั้น (Aonyx cinerea) พังพอนเล็ก(Herpestes javanicus)
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์ผู้ล่าเลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย :

นรเศรษฐ์ เขียวศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th