ค้นหา

 พฤติกรรมและชนิดพืชอาหารของลิงไอ้เงี๊ยะ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
รหัส : RIR06047
โครงการ : พฤติกรรมและชนิดพืชอาหารของลิงไอ้เงี๊ยะ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Project : Behavior and Diet of Assamese Macaques (Macaca assamensis) in Phukhieo Wildlife Sanctuary, Chaiyaphum Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : จากการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสังเกตุพฤติกรรมแบบส่องกราด(scan sampling method) จำนวนครั้งที่สังเกต 1,486 ครั้ง รวม 2,575 นาที นำข้อมูลการแสดงพฤติกรรมแต่ละประเภทมาสรุปเป็นค่าร้อยละของพฤติกรรม จัดทำรายชื่อ ชนิดพืชอาหารของลิงไอ้เงี๊ยะโดยจำแนกในแต่ละเดือน เปรียบเทียบความแตกต่างของพืชอาหารแต่ละส่วน โดยคำนวณเป็นค่าร้อยละ ผลการศึกษาพฤติกรรมของลิงไอ้เงี๊ยะ พบว่าลิงไอ้เงี๊ยะมีพฤติกรรมการเคลื่อนที่มากที่สุด รองลงมาคือพฤติกรรมการพักผ่อน และพฤติกรรมการกิน
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาพฤติกรรมและชนิดพืชอาหารของลิงไอ้เงี๊ยะ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 รวม 4 เดือน
นักวิจัย :

วุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th