ค้นหา

 การปรากฎและพฤติกรรมบางประการของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รหัส : RIR06046
โครงการ : การปรากฎและพฤติกรรมบางประการของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Project : Appearance and Behavior of Wild Elephant in Khao Yai National Park.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาการปรากฎและพฤติกรรมบางประการของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดำเนินการศึกษาการปรากฎของช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยการพบเห็นตลอด 24 ชั่วโมง แล้วเปรียบเทียบการปรากฎของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โดยกล้องดักถ่ายภาพระหว่างปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาพฤติกรรมของช้างป่าในธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่พบโดยตรง
นักวิจัย :

มนันยา พลาอาด
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th