ค้นหา

 พื้นที่อาศัย การเคลื่อนที่ และการใช้ถิ่นอาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รหัส : RIR06045
โครงการ : พื้นที่อาศัย การเคลื่อนที่ และการใช้ถิ่นอาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Project : Home Range, Movement and Habitat of Dhole (Cuon alpinus) in Khao Yai National Park.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาขนาดพื้นที่อาศัย การเคลื่อนที่ และการใช้พื้นที่อาศัยของหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยการใช้สัญญาณวิทยุดาวเทียม ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ด้วยการดักจับหมาในเพื่อติดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุดาวเทียมยี่ห้อ SIRTRACK สามารถดักจับหมาในติดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ 2 ตัวเป็นหมาในตัวเต็มวัยเพศเมีย
นักวิจัย :

ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th