ค้นหา

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความมั่นคงของประเทศในทศวรรษหน้า
รหัส : 01000150
โครงการ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความมั่นคงของประเทศในทศวรรษหน้า
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักนโยบายและแผน
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างแนวคิดและวิสัยทัศน์ (Vision) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในระยะยาว คือ ระยะ 10 ปีข้างหน้า
  2. เพื่อประมวลข้อมูลต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างเป็นระบบ
  3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศญี่ปุ่น
นักวิจัย :

สุนันทา รามัญวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th