ค้นหา

 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเลี้ยงกวางในประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวทางการวิจัยและพัฒนา
รหัส : 04059310
โครงการ : การสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเลี้ยงกวางในประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวทางการวิจัยและพัฒนา
Project : Survey of A Base Line Information on Deer Farming in Thailand for Research and Development Guide Line.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 163,040 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สินชัย พารักษา

ชัยณรงค์ คันธพนิต

เลอชาติ บุญเอก

สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th