ค้นหา

 การประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา
รหัส : RIR05751
โครงการ : การประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา
Project : Purse Seine with Light Luring Fisheries in Phang nga Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาการประมงอวนล้อมจับประกอบแสงไฟบริเวณจังหวัดพังงา ระหว่างเดือนมกราคมธันวาคม พ.ศ. 2552 พบเรืออวนล้อมจับ ชนิดหลัก 2 ชนิด คืออวนล้อมซั้ง และอวนล้อมปั่นไฟ
นักวิจัย :

ชลิต สง่างาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th