ค้นหา

 ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลือง ที่จับด้วยอวนล้อมจับปลาทูน่า บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
รหัส : RIR05750
โครงการ : ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลือง ที่จับด้วยอวนล้อมจับปลาทูน่า บริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
Project : Heavy Metal Concentration in Skipjack Tuna and Yellowfin Tuna.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก กลุ่มสํารวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ําจืด สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาปริมาณแคดเมียม ทองแดงและสังกะสีในปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองที่จับได้ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณมหาสมุทรอินเดียตะวันออกในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ปี 2555 ด้วยเครื่อง ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy)
นักวิจัย :

เอกรัฐ วงษ์เขียว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th