ค้นหา

 ทรัพยากรประมงและการทำประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
รหัส : RIR05749
โครงการ : ทรัพยากรประมงและการทำประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนใน
Project : Fisheries Resources and Push Net Fisheries.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาทรัพยากรและการประมงอวนรุนบริเวณอ่าวไทยตอนใน โดยรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมืออวนรุนบริเวณท่าขึ้นสัตว์น้ําในจังหวัดชลบุรีสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
นักวิจัย :

โอภาส ชามะสนธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th