ค้นหา

 การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมง ในการจัดสร้างและบริหารจัดการปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรี
รหัส : RIR05748
โครงการ : การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมง ในการจัดสร้างและบริหารจัดการปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรี
Project : Study on People’s Participation in Artificial Reefs Implementation.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง, กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการจัดสร้างและบริหารจัดการปะการังเทียม ได้ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีจํานวน 24 ชุมชน ใน 7 ตําบล จํานวน 406 ราย
นักวิจัย :

วันทนา เจนกิจโกศล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th