ค้นหา

 ผลของการจัดวางแท่งคอนกรีตที่ต่างกันในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง
รหัส : RIR05747
โครงการ : ผลของการจัดวางแท่งคอนกรีตที่ต่างกันในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จังหวัดระยอง
Project : Effect of Dice Block Installation Patterns on Artificial Reef.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาอัตราการจับ จํานวนชนิด ความหลากหลายของสัตว์น้ำจากลอบปลา อนุภาคตะกอนดินและการจมตัวของแท่งคอนกรีตจากแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่มีการจัดวาง 4 รูปแบบ บริเวณชายฝั่งทะเลตําบลตะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด
นักวิจัย :

รัชกฤต ตันวิไลย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th