ค้นหา

 ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่ปลาและปลาวัยอ่อน บริเวณหมู่เกาะช้าง และเกาะกูด จังหวัดตราด
รหัส : RIR05746
โครงการ : ความชุกชุมและการแพร่กระจายของไข่ปลาและปลาวัยอ่อน บริเวณหมู่เกาะช้าง และเกาะกูด จังหวัดตราด
Project : Abundance and Distribution of Fish Eggs and Fish Larvae around.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความชุกชุมของไข่ปลาและปลาวัยอ่อนบริเวณหมู่เกาะช้างและเกาะกูด จังหวัดตราด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551-สิงหาคม พ.ศ. 2552 รวม 5 เที่ยวเรือเก็บตัวอย่างไข่ปลา ปลาวัยอ่อนและข้อมูลคุณภาพน้ําทะเลจํานวน 14 สถาน
นักวิจัย :

กมลรัตน์ พุทธรักษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th