ค้นหา

 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย
รหัส : RIR05745
โครงการ : ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ในอ่าวไทย
Project : Reproductive Biology of Purple-Spotted Bigeye (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) in the Gulf of Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาตาหวานจุดในอ่าวไทยได้ดําเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงธันวาคม ปี 2550 โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างจากเครื่องมืออวนลากคู่อวนลากแผ่นตะเฆ่อวนลอย และอวนล้อมจับ ที่นําสัตว์น้ํามาขึ้นท่าเทียบเรือประมงตั้งแต่จังหวัดตราด ถึงจังหวัดสงขลา
นักวิจัย :

พัชรี พันธุเล่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th