ค้นหา

 ปลาวัยอ่อนบริเวณแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย
รหัส : RIR05744
โครงการ : ปลาวัยอ่อนบริเวณแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย
Project : Larval Fish around Petroleum Rig in the Middle Gulf of Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลลึก สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาองค์ประกอบวงศ์ของปลาวัยอ่อนบริเวณแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย ในเดือนสิงหาคม 2557 จํานวน 8 สถานีพบปลาวัยอ่อนเฉลี่ย 620 ตัว/น้ําทะเล 1,000 ลบ.ม. สามารถจําแนกได้ 51 วงศ์เป็นปลาวัยอ่อนวงศ์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 26 วงศ์
นักวิจัย :

ทิราภรณ์ โยธะคง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th