ค้นหา

 ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridge
รหัส : RIR05743
โครงการ : ปลาวัยอ่อนบริเวณ Ninety East Ridge
Project : Fish Larvae around the Ninety East Ridge.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ปลาวัยอ่อนบริเวณNinety East Ridge และพื้นที่ใกล้เคียงในมหาสมุทรอินเดียตะวันออก จากการสํารวจ 2 เที่ยวเรือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ปี 2554 และเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ปี 2555 จํานวน 22 สถาน
นักวิจัย :

ทิราภรณ์ โยธะคง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th