ค้นหา

 การประเมินผลมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2557-2559 จากเครื่องมืออวนดำ
รหัส : RIR05742
โครงการ : การประเมินผลมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ บริเวณอ่าวไทยตอนใน ปี 2557-2559 จากเครื่องมืออวนดำ
Project : The Evaluation of Fisheries Resources Conservation Measure in the Inner Gulf of Thailand during 2014-2016 from Thai Purse Seine.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) สํานักงานประมงอําเภอเมืองบุรีรัมย์ กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การประเมินผลมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบริเวณอ่าวไทยตอนในระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ปี 2557-2559
นักวิจัย :

ปวโรจน์ นรนาถตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th