ค้นหา

 ประสิทธิผลของอาหารแห้งสำเร็จรูปเสริม Astaxanthin ต่อการพัฒนารังไข่ ของปูทะเลชนิด Scylla paramamosain (Estampador, 1949)7-54027
รหัส : RIR05741
โครงการ : ประสิทธิผลของอาหารแห้งสำเร็จรูปเสริม Astaxanthin ต่อการพัฒนารังไข่ ของปูทะเลชนิด Scylla paramamosain (Estampador, 1949)7-54027
Project : Efficacy of Formulated Diet Supplemented with Astaxanthin on Ovarian Development of Mud Crab, Scylla paramamosain (Estampador, 1949).
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ดําเนินการโดยสุ่มปูทะเลเพศเมียชนิดปูขาว (Scylla paramamosain) ระยะ รังไข่เริ่มพัฒนา (early developing stage) ที่จับจากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนํามาทดลองเลี้ยง ด้วยอาหารแห้งสําเร็จรูปในบ่อคอนกรีต เป็นเวลา 90 วัน
นักวิจัย :

รัชฎา ขาวหนูนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th