ค้นหา

 การทำประมงเบ็ดราวทูน่าของเรือประมงไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔
รหัส : RIR05740
โครงการ : การทำประมงเบ็ดราวทูน่าของเรือประมงไทยบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔
Project : Tuna Longline Fishery by Thai Vessels in the Indian Ocean during 2007-2011.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลการทําประมงจากสมุดปูมเรือของเรือประมงเบ็ดราวทูน่าไทยจํานวน 3 ลํา ที่ทําประมงในมหาสมุทรอินเดียระหว่างปี 2550-2554 และการทําประมงทั้งหมด 2,252 ครั้ง โดยมีการทําประมง ใน 4 เขตทําประมงของมหาสมุทรอินเดีย คือ พื้นที่มหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตก บริเวณนอกชายฝั่งของประเทศ โซมาเลีย (R2) พื้นที่บริเวณรอบเกาะมาดากัสการ์และนอกชายฝั่งของประเทศแอฟริกาใต้ (R3) พื้นที่มหาสมุทร อินเดียตอนล่าง ตั้งแต่ละติจูดที่ 15 ถึง 40 องศาใต้ (R4) และพื้นที่มหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออก รวมไปถึงพื้นที่ บริเวณอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน (R5)
นักวิจัย :

นฤพน ดรุมาศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th