ค้นหา

 ปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำ น้ำทะเล และดินตะกอน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จังหวัดสงขลา ปี 2556
รหัส : RIR05739
โครงการ : ปริมาณโลหะหนักในสัตว์น้ำ น้ำทะเล และดินตะกอน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก จังหวัดสงขลา ปี 2556
Project : Heavy Metals in Marine Animals, Sea Water and Sediment in the Outer Part of Songkhla Lake, Songkhla Province in 2013.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กลุ่มงานตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง เหล็ก อาร์เซนิค และปรอท ในสัตว์น้ํา น้ําทะเล และดินตะกอน บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอกปี 2556
นักวิจัย :

สมชาย วิบุญพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th