ค้นหา

 ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับ บริเวณอ่าวไทยตอนใน
รหัส : RIR05738
โครงการ : ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำจากการทำประมงอวนล้อมจับ บริเวณอ่าวไทยตอนใน
Project : Economic Loss of Fisheries Resources From Purse Seine in the Inner Gulf of Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาองค์ประกอบชนิด อัตราการจับ และขนาดความยาวของสัตว์น้ํา จากเรือประมงอวน ล้อมจับที่ทําการประมงในเขตอ่าวไทยตอนใน ที่นําสัตว์น้ํามาขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือประมงในเขตพื้นที่จังหวัด ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2554
นักวิจัย :

ฐิติพล เชื้อมั่นคง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th