ค้นหา

 การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
รหัส : RIR05735
โครงการ : การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง กรมประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนกลางจากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ 3 ประเภท ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้แก่ อวนดํา (Thai purse seine) อวนล้อมจับปั่นไฟ (light luring purse seine) และอวนล้อมซั้ง (purse seine with fish aggregating devices) เรือประมงอวน ล้อมจับทั้ง 3 ประเภท
นักวิจัย :

นันทชัย บุญจร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th