ค้นหา

 การจัดการกระบวนการผลิตโคเนื้อเชิงระบบเพื่อมุ่งเป้าสู่การตลาดในเขตภาคเหนือและขยายโอกาสสู่ระดับอาเซียน ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
รหัส : RIR05716
โครงการ : การจัดการกระบวนการผลิตโคเนื้อเชิงระบบเพื่อมุ่งเป้าสู่การตลาดในเขตภาคเหนือและขยายโอกาสสู่ระดับอาเซียน ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
Project : System Management of Beef Production Process for Northern Market Supply and Opportunity Enhancement to the Asean Market of Dok Kham Tai Beef Cattle Cooperative, Phayao Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อการจัดกระบวนการผลิตโคเนื้อเชิงระบบ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) - เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร - การผลิตโคเนื้อ และเนื้อโคที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค - สร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร
  2. เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมสินค้าโคเนื้อ ซากชำแหละ ผลพลอยได้จากโรงฆ่า ผลิตภัณฑ์เนื้อโค สู่การขยายการตลาดในประเทศและAEC
นักวิจัย :

โชค โสรัจกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th