ค้นหา

 การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในและยางนอกรถจักรยาน
รหัส : RIR05702
โครงการ : การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในและยางนอกรถจักรยาน
Project : Research in the Development of Industrial Standard for Bicycle Rubber Inner Tubes and Tyres.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : 993,250 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทาและปรับปรุงร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยานให้มีความ ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  2. เพื่อจัดทาและปรับปรุงร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางนอกรถจักรยานให้มี ความถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นักวิจัย :

นายกาจพันธ์ สกุลแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th