ค้นหา

 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัส : RIR05599
โครงการ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของของชุมชนตำบลนางตะเคียน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่มีในชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
  3. เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไข และกระบวนการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนตำบลนางตะเคียน
  4. เพื่อค้นหารูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนางตะเคียน
นักวิจัย :

นางสาวสาคร เกตุทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th