ค้นหา

 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม
รหัส : RIR05598
โครงการ : การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม
Project : Tourism Development by Community connecting with Combodia and Vietnam by Trat Province Community.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจเส้นทางและรวบรวมทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพื่อนำสู่การประเมินศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวของพื้นที่บนเส้นทางเชื่อมโยงท่องเที่ยวตราด กัมพูชาและเวียดนาม
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวบนเส้นทางเชื่อมโยงตราด จุดผ่านแดนไปยังกัมพูชาและเวียดนาม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
  3. เพื่อศึกษาแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเวียดนามและกัมพูชาเข้าสู่จังหวัดตราด และแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เดินทางเข้าสู่จังหวัดตราด 4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม
นักวิจัย :

วรรณดี สุทธินรากร




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th