ค้นหา

 อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่าความหวานของอ้อยในพื้นที่ดินด่างและดินนาดอนที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง
รหัส : RIR05597
โครงการ : อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่าความหวานของอ้อยในพื้นที่ดินด่างและดินนาดอนที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง
Project : Effect of Zinc on Growth, Yield and Commercial Cane Sugar of Sugarcane Grown Under Calcareous Soil and Upland Paddy Soil Containing High Available P.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดสอบอิทธิพลของการให้สังกะสีและปริมาณน้ำในระดับที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่า CCS ของอ้อยที่ถูกปลูกในดินด่างภายใต้สภาพไร่
  2. เพื่อทดสอบอิทธิพลของการให้สังกะสีในระดับที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและค่า CCS ของอ้อยที่ถูกปลูกในดินนาที่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่สูงภายใต้สภาพกระถาง
  3. วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากอิทธิพลของการให้สังกะสีต่อผลผลิตของอ้อยที่ถูกปลูกทั้งในสภาพไร่และกระถาง
นักวิจัย :

วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th