ค้นหา

 การศึกษาการสกัดและคุณลักษณะของลิกนินจากชานอ้อย
รหัส : RIR05596
โครงการ : การศึกษาการสกัดและคุณลักษณะของลิกนินจากชานอ้อย
Project : Study of extraction and characteristics of lignin from sugarcane bagasses.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการสกัดลิกนินและคุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์ของสารละลายลิกนินสกัด
  2. เพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนต์โดยนำลิกนินไปสกัดด้วยไดคลอโรมีเทน เมทานอล และสารผสมระหว่างเมทานอลและไดคลอโรมีเทน
  3. ศึกษาต้นทุนการผลิตลิกนินในระดับกึ่งอุตสาหกรรม (pilot scale) การศึกษาเชิง possibility ของการผลิตเฟอร์ฟูรอลและไฮดรอกซิเมทิวเฟอร์ฟูรอล
นักวิจัย :

ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th