ค้นหา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้วเซรามิค” ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
รหัส : RIR05133
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “บางแก้วเซรามิค” ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
Project : Product Development in Local Pottery are Unique and Enhance Value of Community Enterprises : A Case Study of Pottery Products "Bangkeaw-ceramics" TumbulPlungrad AmphoeBangrakum Phitsanulok Province).
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดลองหาสูตรส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จากแหล่งดินเขตอำเภอบางระกำ 11 ตำบล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกโดยเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation) (preliminary data)
  2. เพื่อทดลองศึกษาลักษณะของเคลือบที่ใช้ดินเขตอำเภอบางระกำ 11 ตำบล จังหวัดพิษณุโลกเป็นส่วนผสมโดยเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสในบรรยากาศออกซิเดชัน(Oxidation ) (preliminary data)
  3. เพื่อศึกษาและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ำเคลือบที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานเพื่อลดความเสียหายจากกระบวนการผลิต
  4. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการนำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตมาเป็นแนวทางในการออกแบบจำนวน 20 แบบ
  5. เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ผ่านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยมีเอกลักษณ์ ของบางแก้ว มีความโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นและเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 200 ชิ้น
นักวิจัย :

วิมล ทองดอนกลิ้ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th