ค้นหา

 อิทธิพลของซิลิกอนที่มีต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก, Chilo infuscatellus Snellen ในอ้อย
รหัส : RIR05132
โครงการ : อิทธิพลของซิลิกอนที่มีต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก, Chilo infuscatellus Snellen ในอ้อย
Project : Effect of silicon on early shoot borer, Chilo infuscatellus Snellen on sugarcane.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ได้ทราบอัตราของการใช้ซิลิกอนที่เหมาะสมต่ออ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในการลดการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก
  2. ศึกษาปริมาณของซิลิกอนที่อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ดูดซึมเข้าไปยังส่วนต่าง ๆ หลังจากที่ได้รับซิลิกอนทางดินในระยะเวลาต่างกัน
  3. ศึกษาความสัมพันธ์ของซิลิกอนที่มีในต้นอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่มีผลต่อการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดเล็ก
นักวิจัย :

ประกาย ราชณุวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th