ค้นหา

 การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
รหัส : RIR05131
โครงการ : การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Project : Value Creation for Sugarcane Bagasse by Biotechnological Methods.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อติดตามการทำงานของโครงการย่อยที่ 1 และ 2 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งไว้
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีปัญหาของการทำวิจัย
  3. เพื่อสังเคราะห์วิธีดำเนินงานวิจัยและผลวิจัย/องค์ความรู้/นวัตกรรมของงานวิจัยในด้านการนำไปใช้ประโยชน์หรือขยายผล
นักวิจัย :

ภคมน จิตประเสริฐ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th